Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Конкурси, търгове

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Имот № 123047, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 71,995 дка, четвърта категория, местност „Засеченик", по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
20.03.2019

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Помещение /стоматологичен кабинет/, с площ от 12 кв.м., находящо се в Двуетажна масивна сграда /първи етаж Здравна служба/, построена в УПИ ІІ-За селсъвет и битов комбинат, кв. 11, по плана на с. Елешница, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
20.03.2019

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Помещение № 16 /стоматологичен кабинет/, с площ от 14,78 кв.м., находящо се в Двуетажна масивна сграда /Здравна служба, аптека и кметство/, построена в УПИ ХІV-За кметство, поща, здравна служба и магазин, кв. 42 по плана на с. Габра, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
20.03.2019

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Помещение № I-04 /стоматологичен кабинет 1/, с площ от 15,40 кв. м., находящо се в Здравна служба, построена в УПИ ІІІ-За здравна служба, кв. 30 по плана на с. Доганово, общ. Елин Пелин, обл. Софийска
20.03.2019

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: Обект за търговия и услуги /магазин/, с обща застроена площ от 76 кв.м., изграден в УПИ ІX – За многофункционална сграда, битов комбинат, поща, читалище, кметство, съвет и градина, кв. 22 по плана на с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска
20.11.2018

Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: Производствена сграда, с обща застроена площ от 358 кв.м., построена в УПИ X – За битов комбинат и административна сграда на ОНС, кв. 37 по плана на с. Доганово, общ. Елин Пелин, обл. Софийска
20.11.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!