Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

Уведомление по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изработването на план за регулация и план за застрояване за ПИ 044149, м. "Блатото в земл. на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, Софийска област".
16.04.2019

Решение № СО - 24 - ПР/2019 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - София за инвестиционно предложение "Изграждане на конна база за 40 коня" в ПИ № П_02-32060(5)/15.04.19 г., с Възложител Людмил Василев Петков
16.04.2019

Уведомление от "ИПСИ - 1"ЕООД за инвестиционно предложение: "Изграждане на покривна фотоволтаична централа върху сгради собственост на "ИПСИ - 1"ЕООД находящи се в с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, област София
08.04.2019

Уведомление от "ПАРК ИНДУСТРИЯ-СОФИЯ ИЗТОК"АД за инвестиционно предложение: "Изграждане на покривна фотоволтаична централа върху сгради собственост на "ПАРК ИНДУСТРИЯ-СОФИЯ ИЗТОК"АД" находящи се в с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, област София
08.04.2019

Решение № СО-22-ПР/2019 г. да директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-София за инвестиционно предложение "Изграждане на сондажен кладенец за захранване с вода (питейно-битови и други цели) на складове за материали" в поземлен имот № 011006, м. "Червиляк", с. Мусачево, община Елин Пелин, с възложител "КОЕВ 2005" ЕООД
03.04.2019

Уведомление от "БТК"ЕАД на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на приемо-предавателна станция за глас и/или данни SF5900-част от националната мрежа на "БТК" ЕАД за безжична комуникация Vivacom"
20.03.2019
Уведомление

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!