Качество на въздуха
  Профил на купувача

Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции
21.12.2018

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ШЕСТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: ГР. ЕЛИН ПЕЛИН, С. ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН, С. НОВИ ХАН, С. РАВНО ПОЛЕ, С. МУСАЧЕВО И С. ЛЕСНОВО, ЧРЕЗ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО)
12.12.2018

Доставка на нов електрически автомобил за нуждите на Община Елин Пелин
11.12.2018

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44 от Закона за обществените поръчки, във връзка с кандидатстване с проект: „Подобряване на общинска образователна инфраструктура-СУ Васил Левски, гр. Елин Пелин" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
28.11.2018

Доставка на минерални материали (пясък и сол) за нуждите на Община Елин Пелин
02.11.2018

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за нуждите на Община Елин Пелин за зимен сезон 2018 - 2019 г.
16.10.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин