Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Профил на купувача

Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Елин Пелин
22.02.2019

Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи през 2019 г. в населените места от Община Елин Пелин
05.02.2019

Техническо поддържане, ремонт и реконструкция на ел. мрежите и съоръженията за външно изкуствено осветление за нуждите на Община Елин Пелин
29.01.2019

Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции
21.12.2018

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ШЕСТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: ГР. ЕЛИН ПЕЛИН, С. ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН, С. НОВИ ХАН, С. РАВНО ПОЛЕ, С. МУСАЧЕВО И С. ЛЕСНОВО, ЧРЕЗ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО)
12.12.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!