Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Профил на купувача

Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. гара Елин Пелин, община Елин Пелин"
12.02.2020

Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството за обект: „Подобряване на общинска образователна инфраструктура - СУ "Васил Левски" - гр. Елин Пелин"
12.02.2020

Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин". Реконструкция и рехабилитация на ул. „Синанец" в с. Елин Пелин, Община Елин Пелин (от км 0+000 до км 0+900), реконструкция и рехабилитация на ул. „Св. Св. Кирил и Методий" в с. Елин Пелин, Община Елин Пелин (от км 0+000 до км 1+400)
04.02.2020

Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството за обект: „Подобряване на общинска образователна инфраструктура - СУ “Васил Левски” - гр. Елин Пелин“
31.01.2020

Изграждане на мостово съоръжение за осъществяване на пътна връзка от съществуващ път, публична общинска собственост, до поземлени имоти и полски пътища, собственост на Община Елин Пелин
22.01.2020

Упражняване на независим строителен надзор на обект „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито по поречието на р. Старата река в регулационните граници на село Голема Раковица, община Елин Пелин"
04.12.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!