Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Проекти на нормативни документи

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
12.03.2019

Проект за изменение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН"
02.01.2019
Докладът, мотивите и Проектът за изменение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН" се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

Доклад Мотиви Проект на наредба за изменение на Наредбата за данъците
21.12.2018

Доклад за допълнение и изменение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин
21.12.2018

Проект на наредба за реда и условията за записване и отписване в ДГ
18.12.2018

Информация за изготвен от Общинска администрация - Елин Пелин проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение № 867 по Протокол № 35 / 29.03.2018 г. на Общински съвет-Елин Пелин.
27.08.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!