Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Проекти на нормативни документи

ПРОЕКТ за Общинска програма за закрила на детето за 2019 година
15.08.2019
Докладът и Проектът за Общинска програма за закрила на детето за 2019 година се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОЕКТ за изменение на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Елин Пелин
24.04.2019
Докладът, мотивите и Проектът за изменение на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Елин Пелин се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
12.03.2019

Проект за изменение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН"
02.01.2019
Докладът, мотивите и Проектът за изменение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН" се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

Доклад Мотиви Проект на наредба за изменение на Наредбата за данъците
21.12.2018

Доклад за допълнение и изменение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин
21.12.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!