Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Конкурси, търгове
Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Имот № 123047, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 71,995 дка, четвърта категория, местност „Засеченик", по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
20.03.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!