Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
НомерИмеИнформация
Услуга 2391Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)информация
Услуга 2058Издаване на справки по искане на съдебни изпълнителиинформация
Услуга 2076Издаване на удостоверение за раждане - дубликатинформация
Услуга 1999Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригиналинформация
Услуга 2037Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликатинформация
Услуга 2019Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи пътинформация
Услуга 2034Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ пътинформация
Услуга 2038Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)информация
Услуга 2132Промяна в актовете за гражданско състояние информация
Услуга 2016Издаване на удостоверение за наследници информация
Услуга 2092Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни именаинформация
Услуга 2109Издаване на удостоверение за семейно положениеинформация
Услуга 2075Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и децаинформация
Услуга 2036Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки информация
Услуга 2057Издаване на удостоверение за родените от майката децаинформация
Услуга 2040Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузиинформация
Услуга 2107Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адресинформация
Услуга 2079Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адресинформация
Услуга 2056Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 годинаинформация
Услуга 2104Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 годинаинформация
Услуга 2110Заверка на документи по гражданско състояние за чужбинаинформация
Услуга 2017Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбинаинформация
Услуга 2080Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина информация
Услуга 2108Издаване на удостоверение за правно ограничениеинформация
Услуга 2020Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населениетоинформация
Услуга 2052Издаване на удостоверение за раждане - оригиналинформация
Услуга 1997Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адресинформация
Услуга 2128Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адресинформация

 1. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 2. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 3. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 4. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 5. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 6. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
 7. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 8. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 9. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 10. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 11. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 12. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 13. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
 14. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 15. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 16. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 17. Издаване на удостоверение за семейно положение
 18. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 19. Издаване на удостоверение за наследници
 20. Промяна в актовете за гражданско състояние
 21. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 22. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 23. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
 24. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 25. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 26. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 27. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
 28. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

Търсене