Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ публична общинска собственост - Помещение в автоспирка, с ЗП от 20 кв.м., находящо се в УПИ VII- За автоспирка, кв. 32, което УПИ е с площ от 407 кв.м., по плана на с. Петково, общ. Елин Пелин, утвърден със заповед №1179/1965 г. и изменен със заповеди №104/1993 г. и № ТС-150/17.02.2021 г.

Дата на публикуване: 18.08.2021 17:00
Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс  за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ публична общинска собственост - Помещение в автоспирка, с ЗП от 20 кв.м., находящо се в УПИ VII- За автоспирка, кв. 32,  което УПИ е с площ от 407 кв.м., по плана на с. Петково, общ. Елин Пелин, утвърден със заповед №1179/1965 г. и изменен със заповеди №104/1993 г. и № ТС-150/17.02.2021 г.


Наименование Брой тегления
Обявление (1).pdf 5 Изтегли документ с име "Обявление (1).pdf"

Търсене