Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)
На основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме за входиран в Община Елин Пелин с рег.№УТ2_25-2836/16.01.2020г. проект по чл. 150 от ЗУТ за Оптично-кабелнo захранване на телекомуникационен център на „НЕТЕРА“ ЕООД - ПУП-Парцеларен план за трасе с местонахождение: съществуваща ШКС № 1 на границата на землище с. Елешница със землище на с. Желява, Район „Кремиковци“, Столична община
08.05.2020
На основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме за входиран в Община Елин Пелин с рег.№УТ2_25-2836/16.01.2020г. проект по чл. 150 от ЗУТ за Оптично-кабелнo захранване на телекомуникационен център на „НЕТЕРА“ ЕООД - ПУП-Парцеларен план за трасе с местонахождение: съществуваща ШКС № 1 на границата на землище с. Елешница със землище на с. Желява, Район „Кремиковци“, Столична община.
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!