Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Общинска Администрация


ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:
 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено средно образование
 • Заявление по образец
 
Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Елин Пелин. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.elinpelin.org
 
Изисквания към кандидатите:
 • Завършено средно образование
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността
 • Владеене на езика на общността
 • Комуникативни умения
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet)
 
Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):
Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.
 
Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.
 
Краен срок за подаване на документи: 21.03.2019 г.

Документите се подават в деловодството на Община Елин Пелин
 
Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”
 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
 • Подпомагане при попълване на различни документи.
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.
 
Информация за професията „Здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!