Електронни Услуги Община Елин Пелин
Качество на въздуха
  Правилници и наредби

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училищата на територията на община Елин Пелин, приета с Решение №1117 по протокол №44/31.01.2019г. на Общ.съвет-Ел.Пелин
05.02.2019

Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Битово-Комунални Дейности-Елин Пелин" към Община Елин Пелин, актуализиран съгласно Решение №1100 по Протокол №44/31.01.2019г. на Общински съвет-Елин Пелин
05.02.2019

Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин с нанесени изменения и допълнения в сила от 01.02.2019г., съгласно Решение №1111 по Протокол №44 от 31.01.2019г. на Общински съвет-Елин Пелин
05.02.2019

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Общ.Елин Пелин с нанесени изменения и допълнения в сила от 01.02.2019г., съгласно Решение №1108 по Протокол №44 от 31.01.2019г. на Общински съвет-Елин Пелин
05.02.2019

Обявление за оспорени пред АССО разпоредби от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилищната собственост на общ.Ел.Пелин, приета с Реш.№593 по Протокол №21/31.03.2005г. на Общ.съвет-Ел.Пелин
04.02.2019

Наредба №3 за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Елин Пелин, приета с Реш.№320/2008г. на ОбСЕП, актуализирана, съгласно Решение №927/28.09.18г. на АССО по дело №571/18г.
10.12.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!