Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Конкурси, търгове
Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Помещение № 16 /стоматологичен кабинет/, с площ от 14,78 кв.м., находящо се в Двуетажна масивна сграда /Здравна служба, аптека и кметство/, построена в УПИ ХІV-За кметство, поща, здравна служба и магазин, кв. 42 по плана на с. Габра, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
20.03.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!