Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Конкурси, търгове
Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: Производствена сграда, с обща застроена площ от 358 кв.м., построена в УПИ X – За битов комбинат и административна сграда на ОНС, кв. 37 по плана на с. Доганово, общ. Елин Пелин, обл. Софийска
20.11.2018
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!