Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Решения
Обявление относно отменена разпоредбата на чл.41 и обявена за нищожна разпоредбата на чл.54 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Общ.Ел.Пелин, съгласно Реш.№816/18г. на АССО по адм.д.№345/18г
05.10.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Общински съвет-Елин Пелин

на основание чл.22 ал.2

от ЗМСМА

 

 

обявява, че с Решение №816/18г. на АССО по адм.дело №345/2018г., влязло в сила на 07.09.18г., е отменена разпоредбата на чл.41 в частта относно въведеното изискване за притежаване на разрешително по чл.35 и чл.67 от ЗУО или на комплексно разрешително по гл.VII, р.II от ЗООС за дейностите по събиране и транспортиране на ИУМПС и е обявена за нищожна разпоредбата на чл.54 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №1161 по Протокол №42/26.11.2014г. на Общински съвет-Елин Пелин.

 

 

 

Общински съвет-Елин Пелин

 

 

   

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!